معرفی محصول

یوشیدا دنده ای جرثقیلی

پمپ جرثقیلی تادانو و کاتو ۲۰ تن ۲۵ تن ۳۰ تن ۳۵ تن ۴۰ تن به بالا با مارک یوشیدا دنده ای خرگوشی ۲ طبقه تا ۴ طبقه.