معرفی محصول

HAMWORTHY پمپ هیدرولیک هامورتی عمدتا دنده اگر چه برخی از پمپ های پیستونی ساخته شده توسط HAMWORTHY اطراف وجود دارد.

بسیاری از پمپ های قدیمی دیگر در دسترس با توجه به قطعات یدکی. با این حال، ما می توانیم تعمیر و عرضه این.